Polityka prywatności

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla Klientów Serwisu Porad Prawnych – partnerprawny.pl (www.partnerprawny.pl)
wersja z dnia 25 maja 2018 r.

Zdając sobie sprawę z zagrożeń i odpowiedzialności z jaką wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet, poniżej przedstawiamy Państwu naszą Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania pozyskanych danych osobowych. Dokument ten wskazuje m.in. jakie dane osobowe są przez nas pozyskiwane oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Co więcej poniżej znajdą Państwo również szereg informacji dotyczących m.in. poprawiania, zmieniania oraz usuwania danych osobowych, oraz dane kontaktowe z Administratorem danych osobowych.
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest spółka Partner Prawny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Graniczna 101, 93-428 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731609, NIP: 7292726060, REGON: 380206425, (zwana w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „Spółką”). W zakresie dotyczącym danych osobowych ze Spółką można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@partnerprawny.pl.
II. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przekazywane przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania przez Spółkę usług oferowanych w ramach Serwisu Porad Prawnych – pl. Zakres i rodzaj przetwarzanych danych każdorazowo zależy od rodzaju podejmowanych czynności i celu jaki ma być zrealizowany.
2. W celu przeprowadzenia wyceny zamówionej usługi oraz jej późniejszej realizacji przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię
• adres e-mail
• numer zlecenia
• data rejestracji
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest art. 6 ust 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „RODO”). Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko
• imię i nazwisko
• firma
• adres
• numer NIP
• numer zlecenia
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
6. W celu dochodzenia roszczeń lub podjęcia obrony w postępowaniach przed sądami powszechnymi i innymi organami władzy publicznej przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę
• adres zamieszkania (jeżeli został podany)
• numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany)
• adres e-mail
• IP
• numer zlecenia
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa ust. 6 powyżej jest 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 6 powyżej jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.
8. W celach archiwizacyjnych i dowodowych przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię i nazwisko (jeżeli zostało podane)
• adres e-mail
• numer zlecenia
9. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 8 powyżej jest 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 8 powyżej jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.
10. W celach reklamacyjnych przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię i nazwisko (jeżeli zostało podane)
• adres e-mail
• numer zlecenia
• adres zamieszkania – jeżeli następuje zwrot pieniędzy
• numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy
11. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 10 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 10 powyżej jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
12. W celu tworzenia i prowadzenia ewidencji i zbiorów związanych z RODO przetwarzamy takie dane jak:
• imię
• nazwisko (jeżeli zostanie podane)
• adres e-mail
13. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 12 powyżej jest 6 ust. 1 lit. c, f RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 12 powyżej jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, oraz jeżeli jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.
14. W celu prowadzenia działań analitycznych i statystycznych dotyczących Serwisu Porad Prawnych – partnerprawny.pl, przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• data i godzina odwiedzin strony
• rodzaj systemu operacyjnego
• przybliżona lokalizacja
• rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony
• czas spędzony na stronie
• odwiedzone podstrony
• podstrona na której wypełniono formularz kontaktowy
15. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 14 powyżej jest 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 14 powyżej jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.
16. W celu bieżącego administrowania Serwisem Porad Prawnych – partnerprawny.pl przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• adres IP
• data i czas serwera
• informacje o przeglądarce internetowej
• informacje o systemie operacyjnym
17. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 16 powyżej jest 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 16 powyżej jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.
18. W celu zamieszczania w ramach Serwisu Porad Prawnych – partnerprawny.pl komentarzy na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię lub nick
• numer IP
19. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 18 powyżej jest 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 18 powyżej jest możliwe na podstawie zgody udzielonej przez osobę której dane dotyczą. W odniesieniu do Serwisu Porad Prawnych partnerprawny.pl możemy przyjąć, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
20. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• adres e-mail
• numer zlecenia
21. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 20 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 20 powyżej jest możliwe jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Spółki jest informowanie Państwa o czynnościach związanych z realizacją usługi.
22. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• numer telefonu
• numer zlecenia
23. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 22 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit a RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 22 powyżej jest możliwe jeżeli Państwo są zainteresowani taką formą kontaktu telefonicznego. W treści formularzy na stronie internetowej jak i w treści całego serwisu nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu.
24. W celu przesyłania powiadomień SMS o komunikatach w panelu klienta serwisu przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• numer telefonu
• numer zlecenia
25. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 24 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 24 powyżej jest możliwe jeżeli Państwo są zainteresowani otrzymywaniem takich powiadomień SMS. W treści formularzy na stronie internetowej jak i w treści całego serwisu nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu.
26. W celu udzielenia rabatu przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię
• płeć
• adres e-mail
27. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 26 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
28. W celu przechowywania nieopłaconych zapytań przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię
• adres e-mail
• numer zlecenia
29. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 28 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 28 powyżej jest możliwe jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Spółki jest informowanie Państwa o czynnościach związanych z realizacją usługi możliwe jest bowiem, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmą Państwo po pewnym czasie od otrzymania wyceny.
30. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• adres e-mail
• numer zlecenia
31. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 30 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 30 powyżej jest możliwe jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Spółki jest badanie satysfakcji z oferowanych usług.
32. W celu zamieszczenia przez Państwa opinii o usługach przetwarzamy takie dane osobowe jak:
• imię i/lub nazwisko
• zawód
• wiek
33. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 32 powyżej jest 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 32 powyżej jest możliwe na podstawie zgody udzielonej przez osobę której dane dotyczą. W odniesieniu do Serwisu Porad Prawnych partnerprawny.pl możemy przyjąć, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
34. W celu przetwarzania Plików Cookies przetwarzamy informacje tekstowe bezpośrednio z nimi związane. Pliki Cookies zostaną opisane odrębnie poniżej.
III. Pliki Cookies
1. Spółka w Serwisie Porad Prawnych – partneprawny.pl wykorzystuje Pliki Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Parametry plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
2. Pliki Cookies spełniają wiele funkcji, wśród których należy wymienić przede wszystkim:
1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu Porad Prawnych – partnerprawny.pl
2. Zagwarantowanie bezpiecznego i szybkiego korzystania z Serwisu Porad Prawnych – partnerprawny.pl;
3. Zapewnienie możliwości korzystania z narzędzi marketingowych;
4. Umożliwienie przeprowadzania analiz i tworzenia statystyk dotyczących wykorzystywania Serwisu Porad Prawnych –pl przez jego użytkowników;
5. Umożliwienie korzystania z opcji dodawania komentarzy i opinii.
3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania Plików Cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Plików Cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając Pliki Cookies oraz zmieniając ustawienia Plików Cookies w Państwa przeglądarce. Proszę pamiętać jednak, że wyłączenie Plików Cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu Porad Prawnych – partnerprawny.pl.
IV. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane i wykorzystywane przez Spółkę do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą wykorzystywane do profilowania. Aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej czyli np. które treści wzbudzają największe zainteresowanie, jak wiele razy dana strona jest otwierana i przeglądana, wykorzystujemy Pliki Cookies. Dzięki temu możemy ulepszać nasz serwis. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google Analytics i piksel Facebooka.
V. Przekazywanie danych osobowych
1. Pragniemy poinformować, że w celu bieżącego wykonywania usług korzystamy z usług podmiotów trzecich. Z tego też względu Państwa dane osobowe mogą być w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania usługi udostępniane innym podmiotom np. prawnikom, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie zapewniającej obsługę księgową, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
2. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do pozyskiwania tych danych na podstawie przepisów prawa.
VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Korzystamy z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft, Google, Facebook, Sales Manago, Active Campaign, FreshMail, czy Zoho. W świetle przepisów RODO wymienione firmy mając siedziby poza Unią Europejską są traktowane jako państwa trzecie.
2. Korzystając z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom które przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl
VII. Czas trwania przetwarzania danych osobowych
1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu wyznaczonego poprzez realizację usług. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres/do czasu:
3. zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania Plików Cookies i administrowania Serwisem Porad Prawnych – pl.
4. cofnięcia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
5. trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
6. 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
7. 3 lat/10 lat + dodatkowy 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
8. W celu usprawnienia procesu administrowania, w tym usuwania danych osobowych, wskazane powyżej okresy liczymy od końca roku kalendarzowego w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych. Dodatkowy termin roczny wskazany w ust. 2 lit e powyżej związany jest z koniecznością zapewnienia Spółce możliwości dalszego korzystania z danych osobowych w przypadku, w którym spór tudzież, roszczenia wobec Spółki zostałyby sformułowane na krótko przed upływem terminu przedawnienia.
VIII. Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane
1. W związku z udostępnianiem Spółce Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do własnych danych osobowych;
2. sprostowania (poprawienia) własnych danych osobowych;
3. usunięcia własnych danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;
5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. przenoszenia danych osobowych.
2. Powyższe uprawnienia nie mają nieograniczonego charakteru. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach, Spółka może zgodnie z prawem odmówić spełnienia zgłoszonego żądania.
3. Przysługujące Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu polega na sprzeciwieniu się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych gdy:
1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w której się znalazła
2. dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym są profilowane dla tego celu.
4. W przedmiocie prawa do żądania usunięcia własnych danych osobowych pragniemy wyjaśnić, że podanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W niektórych jednak przypadkach podanie konkretnych danych może być konieczne dla realizacji usługi. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tejże zgody w każdym czasie.
5. Powyższe uprawnienia w stosunku do danych osobowych mogą być przez Państwa realizowane poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką pod adresem e-mail biuro@partnerprawny.pl.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
IX. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują odpowiednie przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Spółka przetwarza dane osobowe (o ile zmiana będzie wpływać na postanowienia niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Spółkę danych osobowych.
3. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.
4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.