Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
przez: Partner Prawny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przy użyciu: Serwisu internetowego partnerprawny.pl (www.partnerprawny.pl)
wersja z dnia 25 maja 2018 r.

1 [Przepisy ogólne]
1. Usługodawcą jest Parter Prawny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Graniczna 101, 93 – 428 Łódź) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731609, NIP 7292726060, REGON 380206425, kapitał zakładowy 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zwana dalej „Usługodawcą”.
2. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie przy wykorzystaniu serwisu internetowego o nazwie partnerprawny.pl (www.partnerprawny.pl), zwanego dalej „Serwisem Porad Prawnych”.
3. Wszystkie dane teleadresowe Usługodawcy znajdują się na stronie Serwisu Porad Prawnych.
4. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu Porad Prawnych przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie treści opublikowanych w Serwisie Porad Prawnych jest zabronione bez zgody Usługodawcy.
5. Celem niniejszego regulaminu jest określenie rodzaju usług świadczonych przez Usługodawcę oraz warunków świadczenia tych usług.
6. Usługodawca świadczy usługi zwane dalej „Usługami Prawnymi”, wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną (za pośrednictwem Serwisu Porad Prawnych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem Skype, za pośrednictwem komunikatorów internetowych itp.) bądź telefonicznie. Usługodawca nie świadczy Usług Prawnych w sposób inny niż określony wyżej, w szczególności nie prowadzi stacjonarnej kancelarii prawnej. Usługi prawne świadczone są wyłącznie w języku polskim.
7. Osoba korzystająca z Usług Prawnych zwana jest dalej „Klientem”.
8. Wszelki kontakt między Usługodawcą a Klientem odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 6 powyżej.
9. Usługodawca nie świadczy Usług Prawnych polegających na reprezentowaniu interesów Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi lub innymi organami władzy publicznej. Usługodawca może jedynie pomóc w znalezieniu odpowiedniego radcy prawnego, który podejmie się reprezentowania Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi lub innymi organami władzy publicznej. Ponadto Usługodawca może pomóc w znalezieniu odpowiedniego notariusza, komornika sądowego, mediatora sądowego.
10. Celem Usługodawcy jest zapewnienie nieograniczonej liczbie Klientów możliwości odpłatnego korzystania ze wszystkich rozwiązań oferowanych przez Serwis Porad Prawnych m.in. uzyskiwania porady prawnej zwanej dalej„Poradą Prawną”, uzyskiwania dostępu do publikowanych treści Serwisu Porad Prawnych (m.in. przewodników, poradników, e-booków, wzorów dokumentów) zwanego dalej „Dostępem do treści”.

2 [Wymagania techniczne]
1. Korzystanie z Usług Prawnych wymaga od Klienta:
1. Dostępu do Internetu;
2. Zainstalowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu Cookie;
3. Włączonej obsługi plików typu Cookie oraz JavaScript;
4. Konta na dowolnej poczcie elektronicznej;
5. Programów umożliwiających tworzenie, odczytanie, wysyłanie plików w formacie DOC. DOCX. PDF;
2. Pliki załączane przez Klienta mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, DOC, DOCX, RTF, JPG, JPEG, GIF, PNG, PPT, PPTX, ODT. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieodczytania plików w innych formatach.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku załączonego przez Klienta wynosi: 1 MB.
4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Klienta w zakresie korzystania z Serwisu Porad Prawnych.

3 [Klient]
1. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą (tzw. ułomna osoba prawna).
2. Klientem może być zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
3. Usługodawca przyjmuje, iż Klient, który zwrócił się o wystawienie faktury VAT wskazując przy tym dane firmy lub innej instytucji, występuje w charakterze przedsiębiorcy, a z Usług Prawnych korzysta bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Skorzystanie z Usług Prawnych zależy od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu. Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

4 [Procedura korzystania z Serwisu Porad Prawnych oraz Usług Prawnych]
1. Klient, który chce zadać pytanie, wpisuje w formularzu imię lub pseudonim, adres e-mail poczty elektronicznej, temat i treść wiadomości w formie pytania.
2. Klient dodatkowo może wpisać dobrowolnie numer telefonu kontaktowego. Klient powinien możliwie jak najdokładniej opisać stan faktyczny będący podstawą pytania oraz sprecyzować zakres porady jaką chciałby uzyskać.
3. Warunkiem wysłania pytania do bezpłatnej wyceny jest uprzednia akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i Polityki Prywatności serwisu partner prawny.pl.
4. Do wysyłanego formularza klient może wstawić skany lub teksty dokumentów. Skany lub teksty dokumentów powinny pozostawać w związku z zadanym przez Klienta pytaniem.
5. Po uprzedniej akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i Polityki Prywatności oraz ewentualnym dołączeniu plików dodatkowych dokumentów Klient klika w przycisk „Wyślij”.
6. Po kliknięciu w pole „Wyślij” na podany przez Klienta w formularzu adres elektroniczny e-mail wysłana zostaje wiadomość o przyjęciu do wyceny pytania Klienta oraz informację o terminie realizacji wyceny.
7. Klient drogą e-mail’ową otrzymuje informacje o statusie jego sprawy, a także inne informacje niezbędne do korzystania z usług serwisu partnerprawny.pl.
8. Klient w osobnej wiadomości e-mail otrzymuje wycenę odpowiedzi na pytanie wysłane w formularzu do serwisu partnerprawny.pl.
9. Wycena jest bezpłatna.
10. Wiadomość e-mail z wyceną zawiera wysokość zapłaty brutto i umożliwia Klientowi zapoznanie się z wyceną i sposobami płatności oraz umożliwia jej dokonanie.
11. Klient wraz z wyceną otrzymuje link do płatności w panelu PayU.
12. Klient po zapoznaniu sie z Wyceną może skorzystać z opcji „Płacę” lub zrezygnować z Usługi.
13. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Klienta żadnych roszczeń z tego tytułu.
14. Zapłata przez Klienta za Usługę następuje w całości za pośrednictwem panelu płatności PayU lub wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy. Dokonując płatności poprzez wpłatę na rachunek bankowy usługodawcy klient jest zobowiązany do wskazania numeru pytania. Numer pytania klient otrzymuje wcześniej w wiadomości e-mail.
15. poprzez wpłatę na rachunek bankowy usługodawcy klient jest zobowiązany do wskazania numeru pytania. Numer pytania klient otrzymuje wcześniej w wiadomości e-mail.
16. W przypadku przelewu na rachunek Usługodawcy Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem.

5 [Prawo odstąpienia od umowy]
17. Klient, będący konsumentem może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w której Klient dokonał zapłaty.
18. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
19. W razie odstąpienia od umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
20. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał usługę zamówioną przez Klienta. Niniejszym Usługodawca informuje konsumenta, że po spełnieniu w pełni usługi przez Usługodawcę konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
21. Konsument, który odstępuje od umowy przed przesłaniem mu treści Porady Prawnej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez osobę przystępującą do sporządzenia Porady Prawnej, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści Porady Prawnej). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia (art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

6 [Opinie]
1. Po otrzymaniu treści Porady Prawnej Klient może wystawić Usługodawcy opinię. Klient nie ma obowiązku wystawiania opinii.
2. Opinie wystawiane przez Klientów są jawne i mogą być publikowane w Serwisie Porad Prawnych, a Klient wyraża zgodę na publikację opinii wraz z podaniem imienia, którym posługuje się w Serwisie Porad Prawnych.
3. Opinia powinna być obiektywna, zgodna ze stanem faktycznym podanym przy korzystaniu z Serwisu Porad Prawnych, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opinia nie powinna naruszać dobrego imienia Usługodawcy oraz osób trzecich.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Wyłączoną odpowiedzialność za treść opinii ponosi Klient.
5. Usługodawca ma swobodę w podjęciu decyzji co do publikacji poszczególnych opinii, w szczególności Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii sprzecznych z dobrymi obyczajami, obraźliwych tudzież zawierających wulgaryzmy i inne sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe.

7 [Publikacja treści Pytania Klienta i Porady Prawnej]
1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie Porad Prawnych treści zadanego Pytania Klienta, Uzupełnienia Pytania Klienta, Pytań Dodatkowych Klienta, jak i przesłanej Klientowi treści Porady Prawnej, zwanych dalej Materiałami Klienta.
2. Opublikowanie przez Usługodawcę Materiałów Klienta odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający identyfikację Klienta.
3. Materiały Klienta opublikowane przez Usługodawcę, będą stanowić treść powszechnie dostępną.
4. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania Porady Prawnej może oświadczyć, iż nie wyraża zgody na publikację Materiałów Klienta.

8 [Zablokowanie dostępu do systemu]
1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania Klientowi dostępu do Serwisu Porad Prawnych oraz do natychmiastowego wypowiedzenia umowy zawartej z Klientem w przypadku:
2. a) naruszenia przez Klienta postanowień umowy, niniejszego regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. b) udostępnienia przez Klienta hasła dostępu do Serwisu Porad Prawnych osobom trzecim.
4. W przypadku opisanym w ust. 1 Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia już zapłaconego za świadczone Usługi Prawne.
5. W przypadku opisanym w ust. 1, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

9 [Postępowanie reklamacyjne]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Prawnych świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres: Parter Prawny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Graniczna 101, 93-428 Łódź. Usługodawca zaleca wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1. imię i nazwisko Klienta;
2. adres poczty elektronicznej;
3. adres do korespondencji;
4. wskazanie numeru Porady Prawnej, z którą wiąże się reklamacja;
5. wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji;
6. wskazanie żądania Klienta składającego reklamację;
3. Jeżeli reklamacja nie zawiera wszystkich danych wskazanych w ust. 2, lub innych danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, tudzież gdy dane te są nieczytelne, Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Klienta do uzupełnienia danych zawartych w reklamacji. Wezwanie zostanie skierowane do Klienta w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji o informacje niezbędne do jej rozpatrzenia, termin liczy się od dnia doręczenia Usługodawcy uzupełnionej reklamacji.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji odpowiedź zawierającą merytoryczne stanowisko Usługodawcy. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca przedstawi propozycję załatwienia reklamacji.
6. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę.
7. Podstawą reklamacji nie może być w szczególności:
1. wskazanie, iż Porada Prawna nie podaje jednoznacznego rozwiązania problemu Klienta w sytuacji, gdy przepisy prawa, wykładania prawa, orzecznictwo, stanowisko organów władzy publicznej nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi;
2. wskazanie, iż Porada Prawa nie podaje jednoznacznego rozwiązania problemu Klienta w sytuacji, gdy jedynym rozwiązaniem problemu jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa;
3. wskazanie, iż Porada Prawna jest niezgodna z okolicznościami faktycznymi przytoczonymi przez Klienta w sytuacji gdy Porada Prawna została sporządzona w oparciu niezakwestionowane dokumenty przesłane przez Klienta;
4. Porada jest niekorzystna dla Klienta;
5. Usługodawca odmawia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe Klienta bez wcześniejszego uiszczenia przez Klienta wynagrodzenia uzupełniającego, jeśli zakres Pytania Dodatkowego Klienta poza zakres Pytania Głównego Klienta;
6. Porada Prawna za zgodą lub za wiedzą Klienta została udzielona z zaakceptowanym przez Klienta opóźnieniem.
8. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane:
1. gdy w razie otrzymania odpowiedzi na reklamację Klient oświadczy w terminie 7 dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację, że akceptuje propozycję Usługodawcy w zakresie załatwienia reklamacji;
2. z chwilą bezskutecznego upływu terminów wskazanych w ust. 4 lub ust. 8 lit. a;
3. jeżeli Klient nie akceptuje propozycji załatwienia reklamacji – z chwilą upływu terminu wskazanego w ust. 8 lit. a.
9. Klient będący konsumentem może dodatkowo skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Spis rzeczników dostępny jest na stronie https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
10. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rodzeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
11. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

10 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
1. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu Porad Prawnych i Usług Prawnych;
2. niedostępności do Serwisu Porad Prawnych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
3. siły wyższej;
4. przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Usługodawcy bądź Klienta;
5. niewłaściwego korzystania przez Klienta z rozwiązań oferowanych przez Serwis Porad Prawnych;
6. przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu Porad Prawnych, bieżącej obsługi i konserwacji serwera Serwisu Porad Prawnych;
7. niezapoznania się przez Klienta z treścią Porady Prawnej;
8. nieprzekazania przez Klienta istotnych informacji lub podania błędnych informacji dotyczących stanu faktycznego, nieprzekazania wszystkich dokumentów mających istotne znaczenie dla udzielenia Porady Prawnej lub nieprecyzyjnego sformułowania pytania przez Klienta;
9. zastosowania się przez Klienta do Porad Prawnych i innych treści opublikowanych w Serwisie Porad Prawnych, które nie stanowią bezpośredniej odpowiedzi na pytanie zadane przez Klienta;
10. niezastosowania się przez Klienta do niniejszego regulaminu.
2. Klient obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie wszelkich danych, na podstawie których odbywa się kontakt z Klientem, w tym w szczególności adresie poczty elektronicznej. Nie wywiązanie się Klienta z powyższego obowiązku oznacza, iż wysłanie wiadomości w oparciu o dotychczasowe dane Klienta posiadane przez Usługodawcę traktowane będzie jako skuteczne doręczenie.
3. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest jedynie do wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest podstawą odpowiedzialności.
5. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści.

11 [Ochrona danych osobowych]
1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, które dostępne są na stronie internetowej Serwisu Porad Prawnych.
2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Porad Prawnych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

12 [Postanowienia końcowe]
1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.
2. Akceptując regulamin Klient oświadcza (świadomy skutków i odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych), że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów, ani nie zamierza dopuszczać się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności postanowienia regulaminu nie uchybiają przepisom art. 384-3854Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Usługodawcę.
4. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis Porad Prawnych sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Klient wyraża zgodę na powyższe czynności i oświadcza, że nie będzie konieczna jego odrębna zgoda w tym zakresie.
5. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Serwisu Porad Prawnych. Niniejszym regulamin może być nieodpłatnie pobierany, przechowywany, odtwarzany, drukowany.
6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Serwisu Porad Prawnych i stanowi integralną część umów zawieranych z Klientami.
7. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. O treści zmian niniejszego regulaminu Klienci zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Klienta przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.
8. Do umów zawartych przed zmianą niniejszego regulaminu, w szczególności do umów oświadczenie usług polegających na udzieleniu Porady Prawnej, stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. W razie sporu powstałego w związku z korzystaniem z Serwisu Porad Prawnych strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny.
11. W razie nierozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu – oprócz sporów, w których stroną jest konsument – będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat [w tym miejscu klient powinien wpisać nazwę, pełny adres pocztowy, oraz, numer telefonu i adres e-mail]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.