Regulamin sklepu internetowego


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP PARTNER PRAWNY

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Sklep Partner Prawny działającego pod adresem internetowym https://partnerprawny.pl/store, https://partnerprawny.pl/sklep (dalej: „Sklep”).
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
3. Sklep jest własnością PARTNER PRAWNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. GRANICZNA 101, ŁÓDZ 93-428), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO], pod numerem KRS: 0000731609, posiadającej NIP: 7292726060, numer REGON: 380206425, posiadającej kapitał zakładowy wwysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Sprzedawca”).
4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
a) poczty elektronicznej - pod adresem: biuro@partnerprawny.pl;
b) poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Graniczna 101, 93-428 Łódź;
c) telefonu - pod numerem: +48 795 769 689.
5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca odpłatnie dostarcza Kupującym nabyte przez nich w Produkty.
6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy o dostarczanie treścicyfrowych w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.
Definicje
Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Dzień roboczy - dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
b) Klient - Użytkownik lub Kupujący;
c) Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
d) Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
f) Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
g) Licencja - termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu.
h) Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
i) Produkty - treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym dostępne w Sklepie, w szczególności e-book’i, szablony, wzory dokumentów, broszury;
j) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
k) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
l) Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
m) Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
n) Umowa - Umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;
o) Umowa o dostarczanie treści cyfrowych - umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;
p) Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
q) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
r) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
s) Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
t) Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.
Wymagania techniczne
1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.
Zasady korzystania ze Sklepu
1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.
Utworzenie Konta
1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) kliknąć w zakładkę „utwórz konto”;
c) w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
- imię,
- nazwisko,
- adres poczty elektronicznej,
- stworzone hasło do Konta,
d) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
e) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
f) kliknąć opcję „utwórz konto”.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „utwórz konto”.
3. Kliknięcie opcji „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
a) adres zamieszkania;
b) numer telefonu;
5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W tym celu powinien zalogować się na Konto a następnie kliknąć opcję „usuń konto”.
7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.
8. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów o dostarczanie treści cyfrowych zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6.
Nabywanie Produktów
1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
2. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.
3. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
c) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
d) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
- imię,
- nazwisko,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej,
- sposób płatności,
- NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
e) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych;
f) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
g) w przypadku, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - zaznaczyć odpowiedniego checkbox’a przy oświadczeniu o charakterze zawieranej umowy o dostarczanie treści cyfrowych (zawodowym lub niezawodowym);
h) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
i) kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
4. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności PayU, DotPay, eCard, Przelewy24, PayPal, Stripe
c) płatności blik
5. Kliknięcie przez Kupującego opcji „kupuję i płacę” jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą Umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
7. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca udostępnia Kupującemu nabyty przez niego Produkt poprzez jego wysyłkę pod podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
8. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 21 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i anulować Zamówienie w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7.
Licencja
1. W momencie udostępnienia Produktu Kupującemu, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie (dalej: „Licencja”).
2. Licencja:
a) zostaje udzielona na czas nieoznaczony;
b) może być wykonywana na terytorium wszystkich państw świata;
c) upoważnia Kupującego do korzystania z Produktu wyłącznie w celach prywatnych i niezarobkowych.
3. Korzystanie przez Kupującego z Produktu w sposób niezgodny z warunkami i zakresem Licencji jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich prawa majątkowych Sprzedawcy.

§ 8.
Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych
1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
3. Prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
5. Na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych w przypadku wykonania przez niego czynności wskazanej w § 6 ust. 1 lit. e Regulaminu.

§ 9.
Reklamacje dotyczące Produktów
1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9.
3. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
a) imię i nazwisko Kupującego;
b) adres poczty elektronicznej;
c) numer Zamówienia;
d) datę Zamówienia;
e) Produkt objęty reklamacją (jeżeli dołączenie go do wiadomości jest możliwe);
f) żądanie reklamacji (wymiana Produktu na wolny od wad albo usunięcie wady, a jeżeli wykonanie żadnego z tych świadczeń nie będzie możliwe - żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych).
4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 3 powyżej. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.
6. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

§ 10.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
2. Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
a) imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres poczty elektronicznej;
c) opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
3. Do reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, postanowienia § 9 ust. 5-6 Regulaminu powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 11.
Własność intelektualna Sprzedawcy
1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
a) nazwa Sklepu;
b) logo Sklepu;
c) zdjęcia i opisy Produktów;
d) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 12.
Ochrona danych osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://partnerprawny.pl/polityka-prywatności-sklepu-internetowego

§ 13.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów
1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
b) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14.
Zmiana Regulaminu
1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
a) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
b) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
c) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów o dostarczanie treści cyfrowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

§ 15.
Postanowienia końcowe
Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2021 r.